Bước 1: Nhập văn bản bạn muốn chuyển đổi ở đây:(Chú ý:Tools Viết Chữ Với Ký Tự Đặc Biệt Chấp Nhận Tiếng Việt Có Dấu Nhưng Để Đặc Biệt Hoàn Toàn Thì Nên Viết Không Dấu.)

Bước 2: Chọn 1 phong cách Viết Chữ,Văn bản của bạn

Kiểu Chữ Đặc Biệt 1
Kiểu Chữ Đặc Biệt 2
Kiểu Chữ Đặc Biệt 3
Kiểu Chữ Đặc Biệt 4
Kiểu Chữ Đặc Biệt 5
Kiểu Chữ Đặc Biệt 6
Kiểu Chữ Đặc Biệt 7
Bước 3: Copy & Paste các ký tự đặc biệt đã chuyển đổi vào nơi bạn muốn(Kết Quả Cho Kiểu Chữ Từ 1 đến 7):

Đối với Kiểu Chữ 8 đến 14 , kết quả sẽ được xuất hiện tại ô bên dưới

Kiểu Chữ Đặc Biệt 8
Kiểu Chữ Đặc Biệt 9
Kiểu Chữ Đặc Biệt 10
Kiểu Chữ Đặc Biệt 11
Kiểu Chữ Đặc Biệt 12
Kiểu Chữ Đặc Biệt 13
Kiểu Chữ Đặc Biệt 14
Bước 3: Copy & Paste Chữ Đã Chuyển Đổi vào Status(Kết Quả Cho Kiểu Chữ từ 8 đến 14):

0 blogger-facebook: